De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (endavant , el RGPD), ens informem que les dades facilitades de forma gratuïta i voluntària per als usuaris a la web prevamar.es seran processades per:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

  • Denominació Social: PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ S.L.
  • Domicili: Carrer Galileu, 326 – LOC 2 A, Barcelona, ​​08028
  • Telèfon: +34 931 890 816
  • NIF: B66076407
  • Correu electrònic: info@prevamar.com

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les vostres dades personals seran utilitzades amb l’objectiu general de la gestió i control de la relació establerta i específicament per a:

  • Gestionar l’accés complet a la pàgina web i l’ús correcte dels serveis per part dels usuaris.
  • Per comunicar-nos amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzin a través dels serveis o formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).
  • Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.
  • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no s’hi pot renunciar.
  • Comunicacions Comercials (Marketing): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com sense electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar canvis importants, desenvolupaments de serveis, ofertes i/o promocions. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme que s’implementi a aquest efecte, o remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» a info@prevamar.com.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi més enllà de les descrites anteriorment, excepte que vingui per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.

En aquest sentit:

Les dades utilitzades per gestionar la relació amb el client i la facturació i el cobrament dels productes i serveis es conservaran durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.

Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades del contracte de servei.

Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la voluntat d’eliminar-los.

 

DESTINATARIS DE CESSIÓ O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ SL. no cedirà les vostres dades personals a tercers llevat que hi estiguem obligats legalment o vostè ens hagi autoritzat expressament a fer ús dels nostres serveis.

 

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les dades de caràcter personal, de rectificació de les dades inexactes, de supressió de les dades que ja no són necessàries o, quan es dóna algun dels altres assumptes de la RGPD, el dret a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes al RGPD, mitjançant una comunicació escrita que indiqui el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del DNI , adreçada a: PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ SL., Servei d’atenció al client, Carrer Galileu, 326 – LOC 2 A, Barcelona, ​​08028, indicant en el cas del correu «Sol·licitud drets RGPD».

 

A més, en tot moment, l’usuari també té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.