Seguretat laboral
o en el treball

La seguretat en el treball és la disciplina enquadrada en la prevenció de riscos laborals que té com a objectiu l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

 • Avaluació de Riscos Laborals
 • Estudi específic de seguretat
 • Anàlisi de les necessitats d’actuació en cas d’emergència
 • Investigació d’accidents
 • Realització de plans de seguretat
 • Elaboració de plans d’emergència
 • Coordinació d’activitats
Sol·licitar informació

Ergonomia i psicosociologia aplicada

L’ergonomia intenta fer confortable i menys fatigós el lloc de treball de la persona. La psicosociologia intenta evitar la insatisfacció del treballador/a al seu lloc de treball buscant controlar els factors psicosocials que puguin resultar nocius per a la salut.

 • Estudi específic d’ergonomia
 • Estudi de càrrega física, sobreesforços i moviments repetitius
 • Avaluació del lloc de treball
 • Estudi i avaluació riscos psicosocials
 • Redacció i implantació del Protocol d’assetjament laboral, sexual i/o per raó de sexe
Sol·licitar informació

Higiene
industrial

La higiene industrial és la disciplina preventiva que estudia les condicions del medi ambient de treball, tot identificant, avaluant i controlant els contaminants d’origen laboral, per evitar que afecti negativament a la salut. Es pot definir com la tècnica no mèdica de prevenció de malalties professionals.

 • Avaluació d’exposició d’agents químics físics i biològics
 • Avaluació d’exposició de soroll, il·luminació, estrès tèrmic i vibracions
 • Estudi de qualitat d’ambients d’interior
Sol·licitar informació

Vigilància de
la salut

La vigilància de la salut és una eina de la medicina del treball per controlar i fer seguiment de la incidència de les condicions de treball sobre la salut de la població treballadora.

 • Planificació de la vigilància de la salut, per a un eficaç control dels riscos laborals sobre la salut del personal treballador.
 • Exàmens específics de salut del personal sensible (menors, embarassades…).
 • Reconeixements mèdics per a personal directiu.
 • Elaboració d’informes epidemiològics.
 • Anàlisi de les absències per motius de salut, a fi d’identificar qualsevol relació entre les causes de la malaltia i els riscos per a la salut que puguin presentar-se als llocs de treball.
 • Informació al personal treballador dels efectes per a la salut derivats dels riscos de la feina i primers auxilis.
 • Campanyes de promoció de la salut, assessorament sobre campanyes de vacunació en funció dels riscos inherents a cada lloc de treball.
 • Informació sanitària i col·laboració amb el Sistema Nacional de Salut. Elaboració de documentació sanitària per a l’Administració segons normativa vigent.
 • Memòria anual de les activitats realitzades.
 • Renovació de carnets de conduir.

Els reconeixements mèdics inicials i diaris, es realitzaran en centres propis i/o en unitats mòbils, les proves que inclouen són:

 • Història i anamnesi clínica
 • Exploració mèdica
 • Biometria: control pes – talla
 • Tensió arterial
 • Audiometria
 • Control visió
 • Espirometria
 • Electrocardiograma
 • Analítica de sang: Hemograma complet (sèrie vermella, plaquetes i fórmula leucocitària), glucosa, urea, colesterol total, HDL LDL, triglicèrids, àcid úric, creatinina i transaminases (GPT, GOT i GGT)
 • Analítica d’orina: Anormals i sediment
Sol·licitar informació

Coordinació d’activitats
empresarials

Servei dirigit a empreses que consisteix a posar en pràctica els mitjans més adequats perquè, quan els treballadors de dues o més empreses coincideixin en un mateix centre de treball, aquestes puguin cooperar entre si a fi que aquesta concurrència d’activitats no repercuteixi a la seguretat i la salut dels treballadors, donant compliment del RD 171/2044. ART 24 DE LA Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Sol·licitar informació

Contacte

T’ajudem? Demana pressupost sense compromís o fes-nos arribar la teva consulta
Truca’ns al 931 890 816